Профоріентація

Завершальним етапом психологічної та практичної підготовки учнів до трудової діяльності є їх правильна професійна орієнтація.

Професійна орієнтація - система навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Правильний вибір професії зумовлює моральне задоволення, позитивну самооцінку, високу продуктивність праці, якість продукції. Він є точкою, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, поєднання особистих і загальних інтересів.

Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

 

Компонентами профорієнтаційної роботи є професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Професійна інформація - психолого-педагогічна система формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб'єктивним і об'єктивним умовам вільного та свідомого професійного самовизначення особистості. Вона дає школярам змогу ознайомитися з різними професіями, з пов'язаним із ними змістом трудової діяльності, з вимогами, які ці професії пред'являють людині, а також з тим, де ними можна оволодіти. Завдяки цьому учні виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами професії, до якої вони мають інтерес і нахили, щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної діяльності в обраній галузі праці.

Професійна діагностика - система психологічного вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей. Для деяких спеціальностей вона є неминучою, ігнорування пов'язане з ризиком непридатності особистості.

Професійна консультація - надання особистості на основі її вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів і засобів професійного самовизначення. Вона має на меті й навчання учнів прийомам самооцінки своїх якостей з метою з'ясування їх відповідності вимогам професії. Мріючи про певну професію, школярі повинні водночас замислюватися, чи справді вони годяться для такої роботи. Для відповіді на це питання вони мають знати вимоги професії до людини, яка її обрала. Такі вимоги розроблено до багатьох професій.

Аналогічні консультації слід надавати і батькам учнів, щоб вони серйозніше підходили до обрання майбутньої професії дітьми, допомагали їм у цьому. До професійної консультації залучають і медичних працівників школи, які знають медичні протипоказання стосовно основних професій і можуть запобігти небажаним випадкам, коли учням доводиться змінювати професійну орієнтацію вже на етапі відбору.

Професійний відбір - система роботи, спрямована на надання допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування. Здійснюють його навчальні заклади, висуваючи до вступників конкретні вимоги, або установи, які приймають випускників на роботу. На цьому етапі важлива роз'яснювальна робота серед молодих людей, які повинні усвідомити необхідність роботи над собою задля подолання певних недоліків, досягнення професійної майстерності.

Професійна адаптація - процес пристосування людини до професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями особистості та вимогами до діяльності. її здійснюють на стадії оволодіння учнем професією. Ознаками професійної адаптації є збереження і розвиток здібностей і схильностей до обраної професійної діяльності, узгодженість суспільної та особистої мотивації до праці, яка залежить від її змісту, впливу сім'ї та виробничого оточення. Професійна адаптація відбувається разом із суспільною адаптацією.

У Положенні про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, визначено такі етапи профорієнтаційної роботи зі школярами різного віку:

а) початковий (пропедевтичний) етап. Метою його є ознайомлення дітей у процесі навчальної, позакласної та позашкільної роботи з найпоширенішими професіями, виховання позитивного ставлення до різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості, формування початкових загальнотрудових умінь і навичок, здатності до взаємодії з іншими особами в процесі діяльності. Результатом цієї роботи має бути сформоване у молодших школярів ставлення до себе, суспільства і професійної діяльності;

б) пізнавально-пошуковий (5-7 класи) етап. Передбачає формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю, а також систематичне ознайомлення з професіями у навчально-виховному процесі. Не менш важливими є формування умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості, консультування щодо вибору профілю подальшої освіти, форм трудової підготовки. Оптимальним результатом є вибір напряму (профілю) навчання, продовження освіти у 8-9 класах;

в) базовий (визначальний) (8-9, 8-12 класи) етап. Робота на цьому етапі полягає у вивченні наукових основ вибору професії, її класифікаційних ознак, вимог професій до людини, основних професійно важливих якостей, правил вибору професії. Старшокласники мають оволодіти методиками самопізнання, самооцінки, розвивати індивідуальні професійно важливі якості, формувати вміння зіставляти необхідні для здобуття конкретної професії вимоги з власними можливостями та кон'юнктурою ринку праці. Завданням школи є створення умов для випробування можливостей учнів у різних видах трудової діяльності (консультації щодо вибору професії та навчального закладу, професійний відбір). Про досягнення очікуваних результатів свідчать сформованість особистісно значущого сенсу вибору професії, певної професійної спрямованості, професійне самовизначення учнів, їх готовність до зміни професійної спрямованості, переорієнтації на суміжні професії, на інші види діяльності відповідно до своїх індивідуальних особливостей та результатів профвідбору.

Профорієнтаційну роботу в школі здійснюють учителі всіх навчальних предметів, класні керівники, інші педагогічні працівники, фахівці різних галузей виробництва.

У навчальних програмах з предметів природничо-математичного циклу закладено можливості розкриття природничих основ праці, формування практичних навичок (вимірювальних, обчислювальних, лабораторних, графічних), необхідних для роботи на сучасному механізованому та автоматизованому виробництві. На уроках трудового навчання учні на політехнічній основі оволодівають системою техніко-технологічних та економічних знань, набувають умінь і навичок самостійної роботи з різними матеріалами, використовуючи з практичною метою інструменти, пристосування і прилади, в них формується сумлінне ставлення до процесу праці та її результатів. Усі ці якості мають безпосереднє значення для подальшої професійної орієнтації.

Важливу роль у професійній орієнтації школярів відіграють факультативні курси. Багато їх орієнтує старшокласників на конкретну професію і дає їм певний обсяг знань, умінь і навичок з цієї професії.

Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові. Він упродовж тривалого часу спостерігає за учнями свого класу, вивчає їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактує з батьками, знає виховний потенціал кожної сім'ї, що дає йому змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні.

Серед використовуваних класними керівниками форм такої роботи найефективнішими є екскурсії, зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, конференції, класні години, заняття в гуртках, факультативи.

Для ефективного інформування учнів про певну професію використовують її професіограму, що передбачає розкриття таких питань:

1. Як називається робота, у чому її суть? (Назва роботи, спеціальності, професії, посади, можливого робочого місця, тобто опис істотних характеристик і видових особливостей праці.)

2. Яка ефективність і мета роботи?

3. Що є предметом праці?

4. У який спосіб виконується робота?

5. На основі чого вона здійснюється?

6. Які критерії оцінки результатів праці?

7. Яка кваліфікація потрібна для роботи?

8. За допомогою яких засобів виконується робота?

9. В яких умовах виконується робота?

10. Яка організація праці?

11. Яка кооперація праці? (Хто, що і з ким виготовляє?)

12. Яка інтенсивність праці?

13. Які моменти небезпеки та відповідальності трапляються в процесі роботи?

14. Яку вигоду дає робота працівникові? (Зарплата, премія, пільги, моральне задоволення, суспільне визнання.)

15. Які вимоги і обмеження характерні для роботи?

Успішність професійного самовизначення старшокласників залежить від сформованості їх ціннісної орієнтації, життєвих ідеалів у професійній сфері. В кожній сфері професійної діяльності можна з'ясувати особистісні ідеали з метою допомогти молоді утвердитися на власному життєвому і професійному шляху.

Ця методика вибудовується на принципах пізнавальної і творчої самореалізації особистості, що сприяє формуванню професійної орієнтації учнів. Відповідно до неї кожен учень протягом року обирає власний ідеал творчої самореалізації, готує міні-урок для однокласників, проводячи його за таким планом:

1. Визначити, про яку сферу професійної діяльності буде йтися.

2. Зіставити свої інтереси з рисами обраного ідеалу професіонала: чому обрано саме цю особистість, чим вона є привабливою, близькою.

3. Стисло розповісти про найцікавіші події на життєвому шляху цієї особистості.

4. Акцентувати увагу на тому, як ця творча особистість досягла висот у своїй діяльності.

б. Продемонструвати вражаючий фрагмент твору, винаходу (поставити музичний запис, накреслити на дошці схему пристрою, показати копію картини тощо).

6. Дати творче завдання учням класу (організувати гру, відгадати загадку, розв'язати кросворд тощо).

7. Відповісти на поставлені учнями запитання.

8. Отримати оцінку.

Оцінку за урок учні та вчителі визначають спільно. Вона має ґрунтуватися на таких показниках: а) відповідність особистості певній професійній орієнтації; б) рівень підготовленості матеріалу; в) вміння донести матеріал до слухачів; г) рівень цікавості творчих завдань, запитань тощо.

Така методика активізує мотиваційні, інформаційно-пізнавальні, ціле утворювальні, операційно-результативні та емоційно-почуттєві компоненти діяльності особистості.

Під час орієнтації учнів на конкретну професію можливі такі помилки: поділ професій на "престижні" й "непрестижні"; ототожнення навчального предмета з професією; перенесення ставлення до людини - представника професії на саму професію; вибір професії під чиїмсь впливом; застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва.

Перелік закладів

загальної середньої освіти м. Кривого Рогу, які будуть надавати

профільну середню освіту за академічним спрямуванням у 2020/2021 н.р.

 

Повна назва закладу

Адреса, контактні телефони,

електронна адреса, офіційний сайт

Профільні предмети

Довгинцівський район

Криворізька спеціалізована школа №9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов

вул. Дніпровське шосе, 32,

470 10 05

e-mail: [email protected]

сайт: https://kssh9kr.dnepredu.com

Економіка, правознавство

Криворізька педагогічна гімназія

вул. Героїв АТО, 88,

470 10 07

e-mail: [email protected]

сайт: https://kpg24.dnepredu.com

Математика, історія України

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

вул. Степана Тільги, 63,

470 10 09

e-mail: [email protected]

сайт: https://www.kzsh65.pp.ua

Історія України, біологія

Криворізький навчально-виховний комплекс №81 "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей"

вул. Симонова, 10,

470 10 12

e-mail: [email protected]

сайт: http://knvk81.dnepredu.com/

Математика, географія

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №87

вул. Сормівська, 5,

470 10 21

e-mail: [email protected]

сайт: http://kzsh87.dnepredu.com

Біологія, екологія

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №88

вул. Колійна, 26,

470 10 23

e-mail: [email protected]

сайт: https://kzsh88.dnepredu.com

Українська мова, українська література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №90

вул. Кокчетавська, 1а,

470 10 28

e-mail: [email protected]

сайт: https://kzsh90.dnepredu.com

Математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №94

вул. Промислова, 1а,

470 10 30

e-mail: [email protected]

сайт: https://kzsh94.dnepredu.com

Біологія і екологія

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №108

вул. Соборності, 115,

470 10 32

e-mail: [email protected]

сайт: https://kzs108.dnepredu.com/uk

Математика

Криворізький навчально-виховний комплекс №128 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)"

вул. Симонова, 12,

470 10 36

e-mail: [email protected]

сайт: https://kzsh128.dnepredu.com

Українська мова, українська література

Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 "Гімназія-ліцей академічного спрямування"

вул. Пензенська, 39,

470 10 39

e-mail: [email protected]

сайт: https://knvk129.dp.ua

Англійська мова, німецька мова, математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №130

вул. Незалежності України, 12, 470 10 44

e-mail: [email protected]

сайт: https://sch130.dnepredu.com

Українська мова, українська література, математика

Криворізький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня Вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)"

вул. Ярослава Мудрого, 89Б,

470 11 47

e-mail: [email protected]

сайт: http://kr-waldorf-nvk.dp.sch.in.ua

Мистецтво

 

 

 

Інгулецький район

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №73

вул. Добролюбова, 7,

097 5803556

e-mail: [email protected]

сайт: https://sites.google.com/view/krschool73

Математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №114

вул.Каткова, 35,

097 4956881

e-mail: [email protected]

сайт: http://kzsh114.dnepredu.com/

Українська мова, українська література, математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №115

вул. Макаренка, 2б,

097 4956474

e-mail: [email protected]

сайт: http://kschool115.dnepredu.com/

Українська мова, українська література, математика

Криворізька гімназія №127

вул. Олександра Станкова, 7а,

097 4956454

e-mail: [email protected]

сайт: https://gimnaziya127.dnepredu.com/

Українська мова, українська література, математика, історія України, правознавство

 

Металургійний район

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26

вул. Володимира Бизова, 7а,

097 554 07 69,

e-mail: [email protected], сайт: http://dzschool026.dnepredu.com

Українська мова, історія України, англійська мова

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №75

вул. Героїв АТО , 52
443 05 42, 067-739-71-26
e-mail: [email protected],
сайт: https://sites.google.com/site/school75krrog/home

Інформаційно-технологічний

Криворізький науково-технічний металургійний

ліцей № 16

вул. Степана Тільги 22,
097-5540945,

e-mail: [email protected]
сайт: https://www.kntml16.pp.ua/

Фізика, хімія

Криворізька загальноосвітня школа №7 з поглибленим вивченням біології

вул. Героїв АТО ,48
067 564 01 99

e-mail: [email protected]

сайт: http://school007.dnepredu.com

Біологія

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15

ім. М.Решетняка

вул. Криворіжсталі, 40

096 537 85 28

e-mail: [email protected]

сайт: http://www.kzsh015.pp.ua

Українська мова, історія України

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103

вул. Костенко, 23

 096 3020419,

e-mail: [email protected],

сайт: http://obrazovanieikt.com/

Англійська мова, інформатика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №69

вул. Хабарівська, 4,
097 554 08 37, 0976552665

e-mail: [email protected]

сайт: http://sites.google.com/view/kzschool69.

Біологія, інформатика

Криворізька загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням іноземних мов

вул. Героїв АТО, 15,
493-08-91, 09831000 24,

e-mail: [email protected],

сайт: https://4school.dnepredu.com/

Англійська мова

Криворізька гімназія №95

Вул. Соборності, 20А,

097 7947958,

e-mail: [email protected]

сайт: http://gimn95.wix.com/gimn95

Математика, англійська мова, економіка

 

 

 

Покровський район

 

Криворізький Покровський ліцей

вул. Кропивницького, 63, 0985239425,

e-mail: [email protected],

сайт: kzhl.dnepredu.com

Фізика – математика,

біологія – математика,

біологія – хімія,

географія – історія,

українська мова та література, англійська мова

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32

мкрн. 7-й Зарічний, 7
0975673072

e-mail: [email protected]

сайт: https://kzshi32.dnepredu.com/

Математика,

історія

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52

вул. Едуарда Фукса ,7
(056)4073177

e-mail: [email protected],

сайт: http://krschool52.wixsite.com/school/

Українська мова та література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №62

вул. Ватутіна, 38

тел. 0975675374

e-mail: [email protected],

сайт: http://62kosh.wixsite.com/kzsh62

Математика,

українська мова та література, історія України

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №86

вул. Едуарда Фукса ,11А (056)4073180

e-mail: [email protected],

сайт: https://kzsh86.wixsite.com/kzsh86

Математика, інформатика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №111

вул. Армавірська, 10А,

097 5677381,

e-mail: [email protected],

сайт: krivoyrogschool111.dnepredu.com

Історія України

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №125

мкрн. 5-й Зарічний, 32-а

097 5677648

e-mail: [email protected],

сайт: http://school-125.dp.ua/

Українська мова та література, математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №126

мкрн. 5-й Зарічний, 32-в

0677781360,

e-mail: [email protected],

сайт: https://sh126.dnepredu.com/

Математика,

інформатика,

українська мова та література історія України,

всесвітня історія

Криворізька гімназія №49

вул. Шурупова, 1
4403298

e-mail:[email protected],

сайт:http://gymnazium49.dnepredu.com/

Математика, біологія,

українська мова та література, історія

Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №71

вул. Ракітіна, 22

0679201209,

e-mail: [email protected],

сайт: http://kss71mysite.com

Іноземна філологія

 

Саксаганський район

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19

вул. Івана Авраменка, 20

097-699-34-52

e-mail: [email protected]

сайт: http://kzschool_19.dnepredu.com

Українська мова та література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21

вул. Спаська, 8А

097 668 06 03    

e-mail: [email protected]

сайт: http://kzsh-21.dnepredu.com

Українська мова та література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31

вул. Качалова, 4

097 699  2936

e-mail: [email protected]

сайт: http://kzsh31kr.dnepredu.com

Українська мова та література

Криворізький навчально-виховний комплекс № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс»

вул. Співдружності 84а,

096 095 28 78

e-mail: [email protected]

сайт: http://knvk35.dnepredu.com

Українська мова та література, фізика і математика, англійська мова, історія і правознавство

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41

вул. Співдружності, 44а,

098 652 19 49

e-mail: [email protected]

сайт: http://kzschool41.krimedu.com

Українська мова

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 43

вул. Покровська, 34а

e-mail: [email protected]

сайт: http://school43.dp.ua

Інформатика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

мкр.Гірницький, 3

097 699 60 75

e-mail: [email protected]

сайт: school68.com.ua

Українська мова та література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 72

вул. Катеринівська, 8а

097-555-35-02

e-mail: [email protected]

сайт: http://school72.dp.ua

Інформатика

Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 74

мкр. Ювілейний, 1а,

097 667 96 22

e-mail: [email protected]

сайт: http://school-74.ucoz.net

Економіка

Криворізька гімназія № 91

вул. Генерала Радієвського, 48,         

 097 364 39 19

e-mail: [email protected]

сайт: http://kg091.dnepredu.com

Укр. мова і літ-ра, математика, історія

Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови

вул. Катеринівська, 11

e-mail: [email protected]

сайт: 107element.dnepredu.com

Іноземна мова

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 113

вул.Курчатова,39а

097 699 38 29

e-mail: school_113 @ukr.net

сайт: school113.dnepredu.com

Українська мова та література

Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 118

мкр.Сонячний,1

e-mail: [email protected]

сайт: school118.kr.ua

Українська мова та література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 119

мкр.Сонячний, 48а

097 555 32 84

e-mail: [email protected]

сайт: school_119.dnepredu.com

Інформатика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 120

вул. Івана Авраменка, 22

097 555 32 70

e-mail: [email protected]

сайт: school120.dnepredu.com

Інформатика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122

вул. Володимира Великого, 51д

097 555 34 80

e-mail: [email protected]

сайт: hkzsh122.klasna.in.ua

Українська мова та література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 124

мкр.Гірницький, 33а,           097 555 34 67

e-mail: [email protected]

сайт: krschool124.dnepredu.com

Правознавство

Криворізький природничо-науковий ліцей

вул. Володимира Великого, 32а,

097 725 11 72

e-mail: [email protected]

сайт: kpnl.klasna.com

Фізика, математика, біологія,
хімія

 

Тернівський район

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27

вул. Чарівна буд. 22а,

94-84-15, 097 553 69 69,

e-mail: [email protected],

сайт: https://sites.google.com/site/krivyjrogkzsh27/home

Англійська мова

Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 37

вул. Таїсії Буряченко, 17,

94-84 02

e-mail: [email protected],

сайт: https://kzsh37.dp.ua/

Українська мова та література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №42

вул. Каштанова, 38;

94 81 07,

e-mail: [email protected],

сайт: https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/home

Історія

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45

вул. Сергія Колачевського, 170В,

948151,

e-mail: [email protected],

сайт: http://school45.dp.ua/

Математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55

вул. Сергія Колачевського, 108-А,

0960950411;

e-mail: [email protected],

сайт: https://school55.pp.ua/

Українська мова та література

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61

 

вул. Д.Войчишена, 5;

948406;

e-mail: [email protected]

сайт: https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh61/

 

Українська мова та література

Криворізька Тернівська гімназія

вул. Адмірала Головка, 45-а;

388773;

e-mail: [email protected],

сайт: https://sites.google.com/site/krivoyrogktg/

Укр. мова і літ-ра; німецька та англійська мови

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78

вул. Володимира Терещенка, 10 Г;

94 84 17;

e-mail: [email protected],

сайт: https://sites.google.com/site/kzosh78/

Українська мова та література

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – Тернівський ліцей»

вул. Володимира Терещенка 10Е,

94 84 16;

[email protected],

https://liceumsite.wixsite.com/webpage

Українська мова; Математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №105

вул. Івана Сірка, 28;
948105,

e-mail: [email protected],

сайт: https://sites.google.com/site/school105kr/

Українська мова та література

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №110

вул. Доватора, 31;
94 84 09;

e-mail: [email protected],

https://kzsh110.wixsite.com/kzsh110

Технології; математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №117

вул. Адм.Головка, 9а,

94 84 12;

e-mail: [email protected],

сайт: https://sites.google.com/site/krivorizkaskolano117/

Українська мова, українська література

 

Центрально-Міський район

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

вул. Чкалова, 1 ж,

097 699 75 65

e-mail: [email protected]

сайт: https://sites.google.com/site/kryvyirihschool1/

Українська мова

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

вул. Першотравнева, 16А,

097 554 10 71

e-mail:  [email protected]

сайт: https://www.kzosh8.kr.ua

Українська мова

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

вул. Алмазна , 3,

097 554 10 18

e-mail: [email protected]

сайт: http://schooln12.wix.com/schooln12

Українська мова

Криворізька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІступенів №20 з поглибленим вивченням німецької мови

вул. Чкалова, 1 ж,

068 603 55 15

e-mail: [email protected]

сайт: https://sites.google.com/view/kszh-20/

Німецька мова

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22

вул. Стрєльцова, 4 "в"

(097)554-10-65

e-mail: [email protected]

сайт: https://sites.google.com/site/kosno22/

Технології

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23

вул. Політехнічна, 71-А,

068 584 51 04

e-mail: [email protected]

сайт: https://kzsh23.wixsite.com/test

Українська мова, історія

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28

вул. Українська, 202в,

097 554 09 67

e-mail: [email protected]

сайт: https://sites.google.com/view/kzsh28

Українська мова

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №60

вул. Українська, 66,

097 554 09 95

e-mail: [email protected]

сайт: http://kzsh060.ucoz.net/

Українська мова, математика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №79

вул. Політехнічна, 77,

097 554 09 00

e-mail: [email protected]

сайт: https://sites.google.com/site/karacunino79/

Інформатика

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №85

мкрн. Всебратське-2, 65 б,

 (056)440 14 72, 097 496 23 82,  097 496 24 39

e-mail: [email protected]

сайт: http://shkola85.wixsite.com/data/

Правознавство

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №123

вул. Миколаївське шосе, 18,

097 554 08 90,      097 554 10 44

e-mail: [email protected]

сайт: https://sites.google.com/site/skola123moarodina/

Математика, фізика, українська мова, історія

Криворізька Центрально-Міська гімназія

вул. Першотравнева, 16,

097 554 10 16,    068 603 54 48

e-mail: [email protected]

сайт: http://kcmgua.wixsite.com/kcmg

Математика, економіка, географія

Криворізький Центрально-Міський ліцей

вул. Лермонтова, 12,

098 409 01 89,      (0564)923413

e-mail: [email protected]

сайт: http://www.kcml.dp.ua

Фізика, математика, біологія, географія, інформатика,

англ. мова, історія

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов - дошкільний навчальний заклад"

вул. Пушкіна, 48к

(0564)903707

e-mail: [email protected]

сайт: http://schoolnvk.dnepredu.com/

Англійська мова

 

 
lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія